Du er her

Print Friendly, PDF & Email

DRF´s 63. Nationaludstilling

Program og regler for Nationaludstillingen den 6.-7. januar 2018

Messe E, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

 

Hermed har bestyrelsen den ære at indbyde medlemmerne til at deltage i DRF´s 63. Nationaludstilling 2018.

 1. Udstillingen omfatter alle arter af raceduer af årgangene 2012 – 2017. De udstillede duer konkurrerer om de af DRF udsatte præmier i henhold til nærværende program.
   
 2. Duerne bedømmes enkeltvis med kritik og slutpoints. Uanset en eventuelt pointlighed foretager dommerne placering af de højst bedømte duer inden for hver race og tegningsvarietet. Hvor antallet af duer berettiger dertil foretages en placering inden for hver farve og køn – eventuelt opdelt i ungdyr og ældre.
   
 3. Pointkort med påført ringnummer og kritik samt præmieskilte anbringes på udstillingsburene og tilsendes udstillerne sammen med duerne.
   
 4. Under bedømmelsen vil der ikke forefindes katalog med udstillerfortegnelse i udstillingslokalet, ligesom uvedkommende ikke vil få adgang.
   
 5. Kun duer med fast DR-ring – eller anden af DRF godkendt fast ring af den for den pågældende race foreskrevne størrelse – kan udstilles. Dommeren har pligt til at meddele bestyrelsen, hvis han/hun finder defekte ringe, eller der er benyttet for store ringe. Duerne skal være vaccineret mod Paramyxovirus og vaccinationsattester skal følge anmeldelsen eller sendes til kassereren INDEN udstillingen. Duer, der ikke svarer til det anmeldte er uden for bedømmelse.
   
 6. Indkøbte duer bedømmes og kan tildeles certifikat, men kun duer af eget tillæg kan vinde præmie. Udstilleren skal være ejer af de anmeldte duer.
   
 7. Udstillede duer, der bærer tydeligt præg af begåede misligheder, fortaber retten til eventuelle præmier. I grove tilfælde kan udstillere udelukkes fra at udstille i 2 år. I tvivlstilfælde kan DRF `s bestyrelse bestemme, at duerne tilbageholdes i 6 uger på ejerens ansvar.
   
 8. Protest mod bedømmelsen på Nationalen: Bedømmelsen af raceduer på Nationalen er i princippet bindende. En udstiller kan dog indgive skriftlig protest mod bedømmelsen af egne udstillede duer, hvis det tydeligt fremgår, at standarden ikke er fulgt. Udstilleren betaler ved protestens indgivelse til DRF, senest kl. 10.00 på udstillingens sidste dag, et depositum på kr. 100,00 pr. due. Hvis protesten findes berettiget, tilbagebetales pengene. Standardudvalget foretager en ny bedømmelse af de i protesten anførte duer. Denne bedømmelse er endelig.
   
 9. Ingen duer må fjernes før udstillingen er slut, og efter bedømmelsen har kun bestyrelsen ret til at tage duerne ud af burene eller give tilladelse til, at syge duer fjernes.
   
 10. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen, og så vel udstillere som medlemmer må efterkomme de af denne trufne bestemmelse.
   
 11. I tilfælde af bortflyvning, tyveri eller brandskade under udstillingen, kan udstilleren forvente erstatning efter bestyrelsens skøn.
   
 12. Danske dommere skal være medlem af DRF og specialdommer i den race, som han/hun skal bedømme. Dommere indkaldes i det omfang, som antallet af anmeldte duer nødvendiggør. Alle de indstillede dommere opfordres til at anmelde deres duer til Nationalen. Såfremt en dommer indkaldes til at bedømme i den race, som han/hun selv har anmeldt til, kan anmeldelsen blive annulleret og betalte stadepenge refunderes.
   
 13. Der betales et udstillingsgebyr på kr. 55,00 pr. udstiller. Stadepenge andrager kr. 55,00 pr. due for seniorer og kr. 30,00 for juniorer. Stadepenge betales ikke tilbage selvom de anmeldte duer ikke møder.
  NYOPDRÆT: Ikke anerkendte racer, kr. 30,00 pr. due. VOLIEREUDSTILLING: 6 duer i samme race, farve, varietet koster kr. 230,00.
   
 14. Medlemskab af DRF kræves, medmindre der er tale om et specielt arrangement, f.eks. propaganda for et lands nationalrace eller lignende.
   
 15. Udstillede duer kan sættes til salg. Ønskes dette, må salgsprisen påføres anmeldelsesblanketten – mindst 200,00 kr. pr. due. Der kan også rettes henvendelse til udstillingslederen om salg på udstillingen. Under udstillingen kan prisen ikke ændres, og udbuddet kan ikke trækkes tilbage. Beløbet minus 15% til DRF for solgte duer vil blive afregnet på udstillingen. Udlevering af solgte duer gennem DRF kan finde sted hele søndagen den 7. januar 2018. Udlevering kan kun finde sted ved tilstedeværelse af en fra bestyrelsen – eller en af bestyrelsen udpeget. Udstilleren garanterer for, at den udstillede 1,0 eller 0,1 er i overensstemmelse med, hvad der står i kataloget. Ved forkert angivelse er køber berettiget til at lade handelen gå tilbage og få den fulde købspris refunderet.
   
 16. Anmeldelsesblanketten skal udfyldes omhyggeligt, således at det tydeligt fremgår hvilken race og varietet, der ønskes udstillet.
   
 17. Duerne skal være fremme i udstillingslokalet senest torsdag den 4. januar 2018 kl. 18.00. Senere ankomne duer vil være uden for bedømmelse, med mindre det skyldes trafikvanskeligheder – eller anden aftale foreligger.


Bestyrelsen